Bedrijfsvoorwaarden


Gebruikersovereenkomst

Dit is de gebruikersovereenkomst van Dura Limited (hierna: Dura, wij, we, ons of onze) voor www.dura.com. Deze website biedt opbergproducten voor werkplaatsen aan en wordt beheerd door Dura. Als gebruiker van deze website (hierna: u of uw) gaat u ermee akkoord dat het gebruik van deze website, waaronder begrepen door u uitgevoerde transacties, (hierna: gebruik of gebruiken) onderhevig is aan de voorwaarden die hieronder staan en die vermeld worden bij de klantinformatie. Lees vˇˇr het gebruik van deze website (ook: site) de voorwaarden zorgvuldig door en druk ze af, zodat u ze indien nodig in de toekomst kunt raadplegen.

Algemeen

Dura Limited behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Elke keer dat u deze website gebruikt, moet u de voorwaarden doorlezen. Als u het gebruik van de website voortzet, gaat u akkoord met de meest recente voorwaarden. Elke wijziging wordt van kracht wanneer ze op de website geplaatst wordt (zie datum bovenaan de pagina). Voor bepaalde diensten op de website is registratie vereist, waarna voor de toegang tot deze diensten een goedgekeurde gebruikersnaam en een goedgekeurd wachtwoord nodig zijn. U moet ervoor zorgen dat de gegevens die u bij de registratie of op elk ander moment verstrekt, juist en volledig zijn. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van een wijziging in de door u verstrekte gegevens.


U moet dit wachtwoord vertrouwelijk behandelen en mag het niet openbaar maken of met iemand delen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en orders die via uw wachtwoord uitgevoerd of verzonden worden. Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Als wij van mening zijn dat de beveiliging van de site geschonden of dat de site misbruikt wordt, kunnen we van u verlangen dat u uw wachtwoord wijzigt of kunnen we uw account blokkeren.

Mededelingen

Tenzij uitdrukkelijk anders in deze voorwaarden bepaald is, moeten alle mededelingen van u aan ons gedaan worden via een e-mailbericht of naar ons contactadres via info@dura.co.uk. Alle mededelingen van ons aan u worden van tijd tot tijd weergegeven op onze website of verzonden via e-mail.

Deugdelijkheid

Als een onderdeel van deze voorwaarden niet ten uitvoer gebracht kan worden (waaronder begrepen enige bepaling waarin wij aansprakelijkheid jegens u uitsluiten), heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden.

Websites van derden

Ten dienste van de klanten van Dura kan de site links bevatten naar andere websites of materiaal waarover Dura geen zeggenschap heeft. Dura Limited is niet verantwoordelijk voor de content op de internet- of webpagina?s op zijn site of enige andere site die buiten het kader van de site www.dura.com valt.

Rechten van derden

Met uitzondering van aan ons gelieerde personen, onze managers, onze werknemers of onze vertegenwoordigers, heeft een persoon die geen partij is in deze overeenkomst, volgens de 'Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999' van het Verenigd Koninkrijk niet het recht om een voorwaarde uit deze overeenkomst af te dwingen. Dit heeft echter geen invloed op enig recht of rechtsmiddel dat derden hebben of verkrijgen op basis van andere wet- of regelgeving.

Overheid wetten

Elke uitgevoerde transactie wordt geacht plaatsgevonden te hebben binnen het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŰ en Noord-Ierland. Ze valt derhalve onder Engels recht en moet ook dienovereenkomstig ge´nterpreteerd worden. De voorwaarden van deze overeenkomst (en alle geschillen, disputen, procedures of vorderingen van welke aard dan ook in dezen) vallen onder Engels recht en moeten dienovereenkomstig ge´nterpreteerd worden. De Engelse rechtbanken hebben uitsluitende bevoegdheid in dezen.

Volledige overeenkomst

We doen geen toezeggingen of bieden geen garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor enig doel van de informatie en bijbehorende graphics die op onze website gepubliceerd worden. Van tijd tot tijd kan onze site technische of typografische fouten bevatten. Elke aansprakelijkheid van Dura Limited die voortvloeit uit dergelijke fouten, is echter uitdrukkelijk uitgesloten voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving. Niettegenstaande het voorgaande is niets uit deze voorwaarden bedoeld om de rechten te beperken die u als consument volgens de toepasselijke wet- en regelgeving hebt, of om onze aansprakelijkheid voor dodelijk of lichamelijk letsel als gevolg van nalatigheid onzerzijds uit te sluiten of te beperken.

Intellectueel eigendom

U gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, alle handelsmerken en alle andere intellectuele-eigendomsrechten van al het materiaal dat en/of alle content die beschikbaar gesteld is in het kader van uw gebruik van deze site, te allen eigendom blijven van ons of onze licentiegevers. U mag dit materiaal uitsluitend gebruiken na uitdrukkelijke goedkeuring van ons of onze licentiegevers.

U gaat ermee akkoord dat het materiaal en de content op deze site uitsluitend beschikbaar gesteld worden voor uw persoonlijke niet-commerciŰle doeleinden en dat u dit materiaal en deze content uitsluitend mag downloaden ten behoeve van het gebruik van deze site. Verder gaat u ermee akkoord dat elk ander gebruik van het materiaal en de content op deze site strikt verboden is en dat u onze intellectuele-eigendomsrechten niet direct of indirect schendt.